Od projektu ku kolaudácii

Od prvého premýšľania o vašom novom dome až po moment, keď sa do neho konečne nasťahujete, budete musieť prejsť viacerými dôležitými krokmi. Okrem samotnej realizácie stavby je ich ešte niekoľko. Ktoré to sú, vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Výber projektu

Prvým krokom prípravy na výstavbu je výber projektu. Ak máte rovinatý pozemok, najlacnejším spôsobom je vybrať si katalógový projekt domu. Ušetríte tým nielen financie z vášho rozpočtu ale aj čas na jeho vyhotovenie. Projekt domu so všetkými náležitosťami potrebnými pre vybavenie stavebného povolenia môžete mať už do jedného mesiaca. Pre pozemky s terénnymi nerovnosťami budete potrebovať projekt rodinného domu na mieru.  

Stavebné povolenie

Každý, kto sa rozhodol stavať rodinný dom alebo inú stavbu, je povinný vybaviť si stavebné povolenie. Pokiaľ by ste  začali stavať bez neho, pôjde o takzvanú čiernu stavbu, čo vás môže vyjsť pomerne draho. Aby ste všetky náležitosti nutné k jeho získaniu vybavili v dostatočnom predstihu, na vybavenie stavebného povolenia si ponechajte dostatočnú časovú rezervu. Každý z orgánov zainteresovaných v stavebnom konaní má totiž na vydanie svojho rozhodnutia zákonom určenú tridsaťdňovú lehotu. Pri zložitejších prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.

K získaniu stavebného povolenia budete potrebovať niekoľko dokumentov. Ide o list vlastníctva pozemku a stavebný projekt s kompletnou dokumentáciou vrátane osadenia stavby na pozemok. Rovnako budete potrebovať certifikát o odbornej spôsobilosti projektanta a územné rozhodnutie. Nezabudnite na súhlas a vyhlásenie osoby zabezpečujúcej stavebný dozor, súhlas vodární, elektrární a prípadne plynární.

V kolaudačnom procese
Kolaudácia znamená schválenie a úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení novostavby. Vykonáva ju príslušný stavebný úrad a jej výsledkom je vydanie rozhodnutia o jej užívaní. Pred začatím kolaudačného procesu musia byť dokončené viaceré časti stavby. Strecha a jej súčasti, ako sú komín, odkvapový systém a bleskozvody, ďalej rozvody tepla, vody a elektrickej energie. Na svojom mieste musia byť tiež všetky zariaďovacie predmety a prípojky v kuchyni a kúpeľni, stropy a podlahy. Vo fáze ukončenej realizácie musia byť aj schody a balkóny.

 

Pokiaľ ste si istí, že všetko je v poriadku, podajte si na príslušnom stavebnom úrade žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia. V tejto fáze stavebný úrad preskúma, či bola stavba zrealizovaná na základe dokumentácie overenej stavebným úradom počas stavebného konania. Dôležité je aj dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny.

Pokiaľ stavebný úrad vydá rozhodnutie o kolaudácii stavby, zaevidujte ju na obecnom alebo mestskom úrade. Následne vám bude vydané súpisné číslo. Na základe rozhodnutia o súpisnom čísle a geometrického plánu požiadajte o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je postavená. Na katastrálnom úrade si vypýtajte list vlastníctva. Nezabudnite na obecnom či mestskom úrade zažiadať o zmenu trvalého bydliska.
 

admin

Webstránka:

www.lacne-domy.com

Telefón:

0911 776 232

Emailová adres:

info@lacne-domy.com