Čo musí obsahovať projekt pre stavebné povolenie?

Pred začiatkom každej stavby rodinného domu je potrebné získať stavebné povolenie. K jeho vydaniu je okrem iných dokumentov potrebná aj projektová dokumentácia. Tá poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie stavby a dodržania podmienok územného rozhodnutia. Viete, čo musí projekt pre stavebné povolenie obsahovať?

Čo sa posudzuje v stavebnom konaní

Stavebný úrad je povinný pred vydaním stavebného povolenia posúdiť, či projekt rodinného domu spĺňa všetky podmienky dané územným plánom. Ďalej posudzuje splnenie podmienok ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov. Projekt pre stavebné povolenie musí preto poskytnúť komplexnú charakteristiku stavby.

Z čoho sa skladá projekt pre stavebné povolenie

Každý vyhotovený projekt, ktorý sa predkladá stavebnému úradu pre začiatok konania, sa musí skladať z týchto častí:

  1. Sprievodná správa

Sprievodná správa obsahuje základné údaje o stavbe. V tejto časti sa uvádza dodržanie podmienok pre umiestnenie stavby, predpokladané lehoty výstavby, celkové náklady stavby a podobne.

  1. Súhrnná technická správa

Obsahuje podrobnejšie informácie o konštrukčnom riešení budovy, jej osadenie do prostredia, popis stavebných materiálov, požiadavky stavby na energie, zásobovanie vodou a požiarno-bezpečnostné riešenie. Ďalej obsahuje údaje o existujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných stavbách na pozemku a usporiadanie staveniska vrátane opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou projektu musí byť tiež energetické hodnotenie budovy.

  1. Celková situácia stavby

Celková situácia stavby sa uvádza v mierke 1:200 až 1:500. Vyznačuje hranice pozemku, umiestnenie domu a odstupy od hranice pozemku vrátane stavieb na susedných pozemkoch. Výkres obsahuje tiež spevnené a trávnaté plochy, návrh zelene a vstupy do domu.

  1. Stavebné výkresy

Stavebné výkresy obsahujú pôdorysy, rezy a pohľady v mierke 1:50 alebo 1:100 vrátane jednotlivých druhov konštrukcií, akými sú základy, nosné konštrukcie, schodiská a podobne. V stavebných výkresoch sú tiež vyznačené vnútorné rozvody a inštalácie. Sú tu vyznačené tiež technické zariadenia spolu s úpravami a riešením osobitného zabezpečenia stavby z hľadiska protipožiarnej a civilnej ochrany.

  1. Statické posúdenie stavby

Obsahuje statické posúdenie mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie stavby.

  1. Návrh úprav okolia stavby

Návrh úprav okolia obsahuje tiež návrh ochrany zelene počas jej realizácie.

PK, Prodom

Webstránka:

www.lacne-domy.com

Telefón:

0911 776 232

Emailová adres:

info@lacne-domy.com